Zásady ochrany osobných údajov

Správcom osobných údajov podľa čl. 4 bod 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len „GDPR"), § 5 písm. o) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákon č. 452/2021 Z.z. o elektronických komunikáciách je MEDICENTRUM, spol. s.r.o., so sídlom Ul. M.M. Hodžu 10, 960 01 Zvolen, IČO: 36 022 870, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka číslo 4693/S (ďalej len „MEDICENTRUM“).

Kontaktné údaje správcu:

Adresa: MEDICENTRUM, ul. M.M. Hodžu 10, 960 01 Zvolen

Email: medicentrum@medicentrum.sk,

Telefón: 045/532 24 00

Kontaktné údaje zodpovednej osoby sú údaje správcu internetového obchodu umiestneného na adrese medicentrum.sk/kontakt.

MEDICENTRUM je prevádzkovateľom stránok medicentrum.sk, prostredníctvom ktorých nám poskytujete svoje osobné údaje. Zaväzujeme sa chrániť a rešpektovať vaše súkromie v súlade s aktuálnymi predpismi o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov.

 

URČENIE POJMOV

V tomto prehlásení o ochrane osobných údajov používame okrem iného nasledovné pojmy:

Osobné údaje

Osobné údaje sú všetky informácie, ktoré sa vzťahujú na identifikovanú alebo na identifikovateľnú fyzickú osobu (v ďalšom texte "dotknutá osoba"). Za identifikovateľnú sa považuje fyzická osoba, ktorú je možné priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä prostredníctvom odkazu na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokačné údaje, sieťový identifikátor alebo na jeden, či niekoľko osobitných znakov, ktoré sú výrazom fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby.

Dotknutá osoba

Dotknutá osoba je každá identifikovaná alebo identifikovateľná fyzická osoba, ktorej osobné údaje sú spracovávané osobou, ktorá zodpovedá za spracovanie.

Spracovanie

Spracovanie je akákoľvek operácia alebo súbor operácií súvisiacich s osobnými údajmi, ktorý je vykonávaný pomocou či bez pomoci automatizovaných postupov, ako je zhromaždenie, zaznamenanie, organizácia, usporiadanie, uloženie, prispôsobenie alebo pozmenenie, vyhľadanie, nahliadnutiee, použitiee, sprístupnenie prenosom, šírenie alebo akékoľvek iné sprístupnenie, zoradenie alebo skombinovanie, obmedzenie, vymazanie alebo zničenie.

Obmedzenie spracovania

Obmedzenie spracovania je označenie uložených osobných údajov s cieľom obmedziť ich budúce spracovanie.

Profilovanie

Profilovanie je akákoľvek forma automatizovaného spracovania osobných údajov spočívajúca v ich použití pre hodnotenie niektorých osobných aspektov vzťahujúcich sa na fyzickú osobu, najmä pre rozbor alebo odhad aspektov týkajúcich sa jej pracovného výkonu, ekonomickej situácie, zdravotného stavu, osobných preferencií, záujmov, spoľahlivosti, správania, miesta pobytu alebo zmeny miesta pobytu.

Zodpovedná osoba alebo osoba, ktorá zodpovedá za spracovanie

Zodpovedná osoba alebo osoba, ktorá zodpovedá za spracovanie je fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, zariadenie alebo iný subjekt, ktorý sám alebo spoločne s inými určuje účely a prostriedky spracovania osobných údajov. Ak sú účely a prostriedky tohto spracovania určené právom Únie alebo právom členských štátov, môže zodpovednú osobu či zvláštne kritériá pre jej určenie určiť právo Únie alebo právo členských štátov.

Spracovateľ

Spracovateľ je fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, zariadenie alebo iný subjekt, ktorý spracováva osobné údaje z poverenia zodpovednej osoby.

Príjemca

Príjemca je fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, zariadenie alebo iný subjekt, ktorému sú osobné údaje poskytnuté, nezávisle od toho, či u nej ide o tretiu stranu alebo nie. Avšak orgány verejnej moci, ktoré môžu získavať osobné údaje v rámci zvláštneho vyšetrovacieho poverenia podľa práva Únie alebo podľa práva členských štátov, sa za príjemcu nepovažujú.

Tretia strana

Tretia strana je fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, zariadenie alebo iný subjekt okrem dotknutej osoby, zodpovednej osoby, spracovateľa a osôb, ktoré priamo podliehajú zodpovednej osobe alebo spracovateľovi, ktorá je oprávnená na spracovanie osobných údajov.

Súhlas

Súhlas je akýkoľvek slobodný, informovaný a jednoznačný prejav vôle, ktorým dotknutá osoba dáva prehlásením alebo iným jednoznačným potvrdením svoj súhlas so spracovaním svojich osobných údajov.

 

ZDROJE A KATEGÓRIE SPRACOVÁVANÝCH OSOBNÝCH ÚDAJOV

Správca spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytli alebo osobné údaje, ktoré správca získal na základe plnenia objednanej služby.

Správca spracováva identifikačné a kontaktné údaje a údaje nutné pre poskytnutie objednanej služby.

V prípade, že by vaše osobné údaje mali byť predané inému subjektu, budeme vás o tom vopred informovať vrátane uvedenia toho, komu osobné údaje predávame. Taktiež, ak niekto predá vaše osobné údaje nám, musí vás o tom rovnako vopred informovať.

Ak nám poskytujete osobné údaje tretích osôb, je vašou povinnosťou informovať o tom dotyčnú osobu a zaistiť si jej súhlas s týmito podmienkami ochrany osobných údajov.

Pri návšteve našej webovej stránky môžeme automaticky zhromažďovať určité informácie ako sú napr. IP adresa, dátum a čas prístupu na našu webovú stránku, informácie o internetovom prehliadači, o operačnom systéme, či nastavení jazyka. Môžeme taktiež spracovávať informácie o správaní na našich webových stránkach, t.j. napr. aké odkazy na našich webových stránkach navštivite. Informácie o správaní na webe sú však z dôvodu maximálneho súkromia anonymizované, a preto ich ani sami nedokážeme priradiť konkrétnemu užívateľovi, t.j. konkrétnej osobe.

Ak pristupujete na naše webové stránky z mobilného telefónu či obdobného prístroja, môžeme spracovávať aj informácie o mobilnom zariadení (napr. dáta o mobilnom telefóne, apod).

Automaticky spracovávame tzv. cookies. Sú to malé textové súbory, ktoré sú vymieňané medzi serverom iwebu a prehliadačom návštevníka. Pri návšteve webových stránok sa preto súbory ukladajú príslušnými použitými zariadeniami (PC, notebook, tablet, smarfón, atď.) a nespôsobujú škody na použitých zariadeniach. Neobsahujú najmä žiadne vírusy alebo iný škodlivý sofvér. Do cookies sa ukladajú informácie, ktoré vždy vyplynú v súvislosti so špecificky použitým koncovým zariadením.

 

Aké osobné údaje spracovávame?:

A. Osobné údaje z kontaktného formuláru

V kontaktnom formuláre na našich stránkach nás môžete informovať o ne/spokojnosti s našimi službami. Týmto spôsobom získavame mi anonymizované informácie.

B. Štatistické údaje prezeranosti stránok

Naše webové stránky využívajú súbory cookies. Údaje, ktoré zbierame prostredníctvom cookies sú anonymné a nie je možné ich priradiť konkrétnej osobe. Viac o tom, ako využívame cookies.

C. Osobné údaje získané iným spôsobom ako prostredníctvom webových stránok www.medicentrum.sk

MEDICENTRUM získava osobné údaje aj inými spôsobmi ako prostredníctvom webových stránok, a to prijatím údajov telefonicky za účelom objednania sa na vyšetrenie/zákrok, osobne za účelom objednania sa na vyšetrenie/zákrok a prijatím kontaktu v službe Facebook, Messanger, Google na základe toho, že nám svoje údaje dobrovoľne poskytujete.

 

SPÔSOB SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

S osobnými údajmi nakladáme zodpovedne a v súlade s platnou európskou a slovenskou legislatívou. Pre spracovanie osobných údajov používame automatizované prostriedky aj manuálne spracovanie.

Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné, no zároveň je nutnou požiadavkou pre poskytnutie služieb, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné osobu vyšetriť, prijať na vykonanie zákroku, vykonať zákrok. MEDICENTRUM ako posytovateľ zdravotnej starostlivosti, má právo osobné údaje vyžadovať. Neposkytnutie osobných údajov v stanovenom rozsahu môže znamenať, že Vám nebude poskytnutá požadovaná služba.

V papierovej a elektronickej forme spracúva MEDICENTRUM najmä tieto údaje: meno, adresa, kontakt, rodné číslo, podpis, údaj o zdravotnej poisťovni, história využitých služieb, termíny konzultácií a zákrokov.

Prístup k osobným údajom je vyhradený iba niekoľkým oprávneným a poučeným zamestnancom a spolupracovníkom. Zaväzujeme sa, rovnako ako naši pracovníci, že budeme udržiavať technické a organizačné opatrenia, ktoré zamedzujú zneužitiu, poškodeniu, strate alebo zničeniu osobných údajov. Naši pracovníci, sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch a o bezpečnostných opatreniach, ktorých zverejnenie by ohrozilo bezpečnosť osobných údajov. 

Pri spracúvaní osobných údajov nedochádza k automatizovanému rozhodovaniu vrátane profilovania.

 

ZÁKONNÝ DȎVOD A ÚČEL SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je plnenie zmluvy medzi klientom/klientkou a Medicentrom podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR.

Spracúvanie osobných údajov pre tento účel je nevyhnutné pre plnenie právnych povinností MEDICENTRA v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. c) a čl. 9 ods. 2 písm. h) a i) Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov, stanovených najmä:

 • zákonom č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • zákonom č. 577/2004 Z.z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti,
 • zákonom č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • zákonom č. 581/2004 Z.z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • zákonom č. 153/2013 Z.z. o národnom zdravotníckom informačnom systéme a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • zákonom č. 317/2016 Z.z. o požiadavkách a postupoch pri odbere a transplantácii ľudského orgánu, ľudského tkaniva a ľudských buniek a o zmene a doplnení niektorých zákonov (transplantačný zákon),
 • zákonom č. 362/2011 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • zákonom č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

Osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu MEDICENTRUM spracúva:

a) pri plnení zmluvy o zabezpečovaní služieb a o manažmente pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti, ktorej zmluvnou stranou ste

 • na účel identifikácie klienta pri uzatvorení, plnení a ukončení tejto zmluvy,
 • na účel plnenia zmluvných záväzkov MEDICENTRA a vyplývajúcich mu z tejto zmluvy.

b) pri plnení právnych povinností na základe osobitných právnych predpisov

 • na účel dodržiavania základných zásad spracovania osobných údajov, implementácie a udržiavania technických a organizačných bezpečnostných opatrení vrátane, ale nie výlučne, na predchádzanie neoprávnenému prístupu k systémom a informáciám, vyšetrovania podozrivých alebo známych bezpečnostných porušení a hlásenia takéhoto porušenia jednotlivcom a orgánom,
 • spracovávania a odpovedania na žiadosti a sťažnosti od dotknutých osôb,
 • na účel riešenia inšpekcií a žiadostí orgánov verejnej moci,

c) na účely oprávnených záujmov MEDICENTRA, ktorými sú

 • ochrana majetku MEDICENTRA alebo zdravia zamestnancov,
 • ochrana verejného poriadku a bezpečnosti,
 • administrácia informácií súvisiacich so zmluvným vzťahom,
 • určenie, výkon a obhajoba právnych nárokov MEDICENTRA,

d) na základe súhlasu dotknutej osoby

 • na marketingové účely – propagáciu MEDICENTRA a zisťovanie spokojnosti so službami MEDICENTRA.

 

PRÍJEMCOVIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Prístup k osobným údajom môžu mať:

 • zamestnanci MEDICENTRA (ako poskytovateľa zdravotnej starostlivosti) so spôsobilosťou k výkonu zdravotníckeho povolania a iní odborní pracovníci v priamej súvislosti s poskytovaním zdravotnej starostlivosti,
 • pacient, zákonný zástupca alebo opatrovník pacienta, osoby určené pacientom, zákonným zástupcom alebo opatrovníkom pacienta, pestún alebo iná starajúca sa osoba,
 • iní poskytovatelia zdravotnej starostlivosti, alebo poskytovatelia sociálnych služieb k zaisteniu nadväzností ďalších zdravotníckych a sociálnych služieb poskytovaných pacientovi,
 • osoby oprávnené nahliadať do zdravotnej dokumentácie v zmysle § 25 zákona č. 576/2004 Z.z., najmä revízny lekár, revízny farmaceut a revízna sestra príslušnej zdravotnej poisťovne, Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, ministerstvo zdravotníctva, posudkový lekár, znalec, poisťovňa vykonávajúca individuálne zdravotné poistenie, odborný pracovník epidemiológie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva,
 • štátne orgány (Policajný zbor Slovenskej republiky, prokuratúra, súdy) na základe iných právnych predpisov,
 • vybrané osoby podieľajúce sa na poskytovaní služieb, realizovaní platieb,
 • vybrané osoby zaisťujúce služby v súvislosti s prevádzkovaním softvérových riešení a aplikácií, ktoré MEDICENTRUM využíva pri poskytovaní svojich služieb a pri propagácii.

 

DOBA SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

MEDICENTRUM uchováva osobné údaje klientov po dobu:

 • nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich z poskytovania služieb,
 • kým je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov.

Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov správca osobné údaje vymaže.

 

Odovzdávanie osobných údajov do zahraničia

Prevádzkovateľ nemá v úmysle odovzdávať osobné údaje do tretích krajín alebo medzinárodným organizáciám.

 

PRÁVA  DOTKNUTEJ OSOBY

V súlade so spracovaním a ochranou osobných údajov máte tieto práva:

 • právo požadovať od MEDICENTRA prístup k svojim osobným údajom podľa čl. 15 GDPR,
 • právo na opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR,
 • právo na vymazanie podľa čl. 17 GDPR,
 • právo na obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov podľa čl. 18 GDPR,
 • právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov podľa čl. 21 GDPR,
 • právo na prenosnosť údajov podľa čl. 20 GDPR,
 • právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov,
 • právo podať sťažnosť dozornému orgánu v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov.

 

Svoje práva si môžete uplatniť písomne na adrese sídla MEDICENTRA, prostredníctvom elektronickej adresy MEDICENTRUM@medicentrum.sk alebo osobne ústnou formou do zápisnice, z ktorej musí byť zrejmé, kto právo uplatnil, čoho sa domáha a kedy a kto vyhotovil zápisnicu, jeho podpis a váš podpis; pričom dostanete jednu kópiu zápisnice.

Upozorňujeme, že právo na zmazanie údajov môže byť obmedzené zákonnou povinnosťou uchovávania údajov, ktorú musíme rešpektovať. Okrem toho si podľa zákona môžu súdy, orgány činné v trestnom konaní alebo iné zákonom určené úrady, potrebné informácie vyžiadať.

 

Neplnoletí

V prípade, že ste mladší ako 18 rokov, budete na realizáciu našich služieb alebo akýchkoľvek iných právnych úkonov potrebovať súhlas rodiča alebo právneho zástupcu.

 

PODMIENKY ZABEZPEČENIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Správca prehlasuje, že prijal všetky technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov.

Správca prijal technické opatrenia k zabezpečeniu dátových úložísk a úložísk osobných údajov v písomnej podobe. Správca prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup len ním poverené osoby.