V štatistikách melanómu je Slovensko jednou z najhoršie umiestnených krajín Európy

Melanóm je jedným z najagresívnejších nádorov u ľudí. Obyčajne rastie najskôr vodorovne s pokožkou a po čase sa z neho môžu vyvinúť klony, ktoré sú schopné rásť vertikálne do hlbokej dermy a metastázovať.

V štatistikách melanómu je Slovensko jednou z najhoršie umiestnených krajín Európy

Včasné symptómy melanómu možno ľahko odstrániť.

Úspešnosť liečby závisí od toho nakoľko sa melanóm rozšíril; od veku pacienta/pacientky (mladší majú lepšie výsledky pri liečbe bez ohľadu na štádium); od celkového zdravotného stavu (ľudia, ktorí majú oslabený imunitný systém, ako napríklad tí, ktorí majú transplantovaný orgán alebo ktorí sú infikovaní HIV, sú vystavení väčšiemu riziku úmrtia na melanóm).

Analýza úmrtnosti na melanóm za posledných 60 rokov

Na jar 2023 bola publikovaná retrospektívna analýza trendov úmrtnosti na melanóm v 28 európskych krajinách z dlhodobého hľadiska (r. 1960 – 2020).  Štúdia je najaktuálnejšou a najširšou analýzou úmrtnosti na melanóm v Európe - v 25 členských štátoch EÚ a troch krajinách mimo EÚ (Nórsko, Rusko a Švajčiarsko). Výskumný tím triedil a vyhodnocoval dáta podľa štátov, podľa pohlavia (muži, ženy) a podľa vekových skupín: mladší (45 – 74-roční),  starší (75+). Výsledky štúdie potvrdili všeobecnú pravidelnosť nárastu úmrtnosti na rakovinu v súvislosti so starnutím.

Bez ohľadu na uvažované vekové skupiny bola vo všetkých skúmaných krajinách štandardizovaná miera úmrtnosti na melanóm vo všeobecnosti vyššia u mužov ako u žien. Takmer v každej skúmanej krajine zaznamenali neustály nárast úmrtnosti na melanóm u mužov, okrem Rakúska, Francúzska a Švajčiarska. V prípade žien nárast úmrtnosti pozorovali len v niekoľkých krajinách — v Rakúsku (1993), Belgicku (1970), Českej republike (1995), Fínsku (1967), Taliansku (1980), Slovinsku (1990) a Švajčiarsko (1986) . V dvoch krajinách, Maďarsku a Portugalsku, skúmali pokles úmrtnosti na melanóm u žien a nárast u mužov.

Najvyššia úmrtnosť na melanóm je charakteristickejšia pre severské krajiny, akými sú Nórsko, Švédsko, Holandsko a Dánsko, bez ohľadu na vekovú skupinu a pohlavie.

Znepokojujúci výsledok pre Slovensko

Veľmi znepokojujúcim fenoménom je zvyšujúca sa úmrtnosť na melanóm u oboch pohlaví. Bola pozorovaná v prípade 7 krajín u mladšej vekovej skupiny (Grécko, Taliansko, Írsko, Litva, Portugalsko, Slovensko, Slovinsko) a v prípade 26 krajín u staršej skupiny (nad 75 rokov). Slovensko je jednou zo 7 krajín EÚ, kde stúpa úmrtnosť na melanóm u oboch pohlaví v mladšej vekovej skupine.

Jeden z najčastejších zhubných nádorov

V roku 2020 tvoril melanóm v 27 členských štátoch Európskej únie (EÚ) 4 % všetkých nových prípadov rakoviny a 1,3 % všetkých úmrtí na rakovinu. Melanóm sa stal 5. najčastejším zhubným nádorom a zaradil sa medzi 15 najčastejších príčin rakoviny. Podľa údajov Globocan (globálna platforma pre zber dát o rakovine) sa v roku 2020 počet nových prípadov melanómu vo svete odhadoval na 324 635 u oboch pohlaví. V tom istom roku melanóm prispel k 57 043 úmrtiam na celom svete.

Vitamín D pomáha v boji s melanómom

Na jednej strane sa spája pravidelné užívanie vitamínu D s menším počtom prípadov melanómu v porovnaní s neužívaním, a na druhej strane pomáha dopĺňanie D vitamínu aj pri imunoterapii.

Podľa výsledkov štúdie lekárov z poľskej Poznani reagovali lepšie na liečbu imunoterapiou pacienti/pacientky s normálnou hladinou D vitamínu. Do štúdie bolo zaradených celkovo 200 pacientov s pokročilým melanómom. Všetci pacienti dostávali anti-PD-1 imunoterapiu (nivolumab alebo pembrolizumab). Hladiny vitamínu D v sére sa merali u pacientov pred liečbou a každých 12 týždňov počas liečby. Miera odpovede v skupine s nízkymi hladinami vitamínu D bez suplementácie bola 36,2 %, zatiaľ čo v skupine s normálnymi východiskovými hladinami alebo normálnou hladinou dosiahnutou suplementáciou bola miera odpovede na imunoterapiu 56,0 % . Navyše, prežívanie bez progresie v týchto skupinách bolo 5,75 a 11,25 mesiaca. Z hľadiska celkového prežívania bol tiež rozdiel v prospech skupiny s normálnou hladinou vitamínu D (27 vs. 31,5 mesiaca). Udržiavanie hladiny vitamínu D v normálnom rozmedzí počas anti-PD-1 imunoterapie u pacientov s pokročilým melanómom by podľa výsledkov skúmania malo byť štandardným postupom umožňujúcim zlepšenie výsledkov liečby.

Opäť tá stredomorská strava

Na pacientoch s pokročilým melanómom vo Veľkej Británii a v Holandsku testovali vplyv stravy na účinky imunoterapie (ICB - Immune checkpoint blocker). Odhalili pozitívne spojenie medzi stredomorským stravovacím vzorcom, ktorý mal vysoký obsah celých zŕn, rýb, orechov, ovocia a zeleniny.

Fotoprotekcia a pravidelné kontroly

Riziko úmrtia na melanóm do 5 rokov sa v Maďarsku znížilo o viac ako polovicu (o 55 %) počas obdobia rokov 2011 až 2019, po realizácii kampaní na zvýšenie povedomia a po zlepšení širokej dostupnosti moderných terapií. Výskumné tímy zisťujú tiež mieru úspešnosti osvetových kampaní na sociálnych sieťach. Je totiž dokázané, že prevencia pomáha najviac predchádzaniu a včasnej diagnostike začínajúceho melanómu a znižuje úmrtnosť na melanóm.

Najvýznamnejším rizikovým faktorom pre vznik melanómu je UV žiarenie. Preto je najdôležitejšie vyhýbanie sa priamemu slnku a soláriám. Pomáhajú aj opaľovacie krémy so silnou ochrannou. Pravidelné dermatoskopické vyšetrenia, raz ročne, by mali podstupovať predovšetkým rizikové typy osôb s rodinnou anamnézou, so svetlou pokožkou, s veľkým množstvom znamienok, ryšaví ľudia, ľudia často vystavení slnku a spáleniu od slnka a osoby po transplantácii orgánov. Príjemcovia orgánov majú vyššie riziko rakoviny kože.

Najnovšie články